هاست ارزان بدون دیتابیس

۵٠٠ مگابایت هاست ارزان لینوکس
 • 500 مگابایت فضا
 • 2,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 10 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
١,٠٠٠ مگابایت هاست ارزان لینوکس
 • 1,000 مگابایت فضا
 • 4,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 15 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٣,٠٠٠ مگابایت هاست ارزان لینوکس
 • 3,000 مگابایت فضا
 • 12,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 20 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
١٠ گیگابایت هاست ارزان لینوکس
 • 10,000 مگابایت فضا
 • 40,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 25 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٢٠ گیگابایت هاست ارزان لینوکس
 • 20,000 مگابایت فضا
 • 15,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • 40 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٣٠ گیگابایت هاست ارزان لینوکس
 • 30,000 مگابایت فضا
 • 20,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
۵٠ گیگابایت هاست ارزان لینوکس
 • 50,000 مگابایت فضا
 • 50,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 0 عدد تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان

Powered by WHMCompleteSolution