هاست لینوکس حرفه ای

١٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 100 مگابایت فضا
 • 400 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 4 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٢٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 200 مگابایت فضا
 • 800 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 5 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
۵٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 500 مگابایت فضا
 • 2,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 6 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
١,٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 1,000 مگابایت فضا
 • 4,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 8 عدد تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٣,٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 3,000 مگابایت فضا
 • 12,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 9 عدد تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
۵,۰۰۰ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 5,000 مگابایت فضا
 • 20,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 10 عدد تعداد Parked domain
 • 2 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
١٠,٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 10,000 مگابایت فضا
 • 40,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
۲۵,۰۰۰ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 25,000 مگابایت فضا
 • 100,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 2 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
۵۰,۰۰۰ مگابایت هاست لینوکس حرفه ای
 • 50,000 مگابایت فضا
 • 200,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • بینهایت تعداد Parked domain
 • 2 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان

Powered by WHMCompleteSolution